រ៉ឺម៉ក

ទីតាំងហើយមធ្យោបាយធ្វើរដំណើរដ៏រីយករាយសម្រាប់ក្មេងៗ


Moyen de transport locale et dépaysant, un plaisir pour les enfants.

 


រថយន្ត

ភាពសមរ្យសម្រាប់រយះចង្ងាយដ៏អស្ចារ្យឬ ប្រសិនអ្នកចង់ទស្សនាក្នុង ផាសុខភាព។


 


រថយន្ត

សម្រាប់គ្រួសារ ឬ ជាក្រុមក្នុងការទស្សនាដែលមានផាសុខភាព។


Pour les visites en famille ou groupe avec tout confort.

សម្រាប់មធ្យោបាយដទៃទៀតមានដូចជា

កង់ ម៉ូតូ ម៉ូតូកង់បី ឡាន​និង ទូក យន្តហោះ។