រ៉ឺម៉ក

ទីតាំងហើយមធ្យោបាយធ្វើរដំណើរដ៏រីយករាយសម្រាប់ក្មេងៗ

PDF Tuk Tuk


រថយន្ត

ភាពសមរ្យសម្រាប់រយះចង្ងាយដ៏អស្ចារ្យឬ ប្រសិនអ្នកចង់ទស្សនាក្នុង ផាសុខភាព។PDF Car  
 

រថយន្ត

សម្រាប់គ្រួសារ ឬ ជាក្រុមក្នុងការទស្សនាដែលមានផាសុខភាព។PDF Fr

PDF En

PDF Cn

PDF kh

រថយន្ត

សម្រាប់គ្រួសារ ឬ ជាក្រុមក្នុងការទស្សនាដែលមានផាសុខភាព។ fr
en
cn
khសម្រាប់មធ្យោបាយដទៃទៀតមានដូចជា

កង់ ម៉ូតូ ម៉ូតូកង់បី ឡាន​និង ទូក យន្តហោះ។PDF Other transport